Tiedotus- ja markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste / Informointiasiakirja – EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 


Tiivistelmä 

Tässä tiivistelmässä kerromme Sinulle, miten Solo Health käsittelee viestintänsä kohderyhmiin kuuluvien henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot käsittelytoimista löydät alla olevasta tiedotus- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteesta. 

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittely Solo Healthilla perustuu suostumukseesi, väliseemme sopimukseen tai Solo Healthin oikeutettuun etuun. Olet joko asiakas- tai työntekijäsuhteessa meihin tai ottanut yhteyttä Solo Healthin viestintäkanavien kautta ja ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksesi meitä kohtaan, olet Solo Healthin potentiaalisen asiakkaan yhteyshenkilö, olet uutiskirjeemme tilaaja tai olet jossain muussa yhteydessä antanut meille markkinointiluvan. 

Mitä tietoja keräämme sinusta? 

Keräämme Sinusta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia Solo Healthin ja Sinun välisessä yhteydenpidossa liittyen yritykseemme. Näitä tietoja ovat sähköpostiosoitteesi, nimesi, asemasi yrityksessä sekä sosiaalisen median osoitteesi. Emme käsittele tietojasi muihin kuin näihin tarkoituksiin. 

Mistä saamme tietojasi? 

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu Sinulta; jättämästäsi tarjouspyynnöstä tai muusta kiinnostuksen ilmaisusta palveluitamme kohtaan, jättämästäsi lomakeyhteydenotosta tai työhakemuksesta tai vastauksestasi kampanjaamme. Olet saattanut tilata meiltä uutiskirjeen tai olet antanut jossain tilaisuudessa suostumuksesi tietojen käsittelyyn. 

Henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista lähteistä tai henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta yrityksiltä. 

Käsittelemme tietojasi ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme. 

Mihin luovutamme tietojasi? 

Luovutamme tietojasi ainoastaan viestintä- ja markkinointityökalujemme toimittajille yksinomaan palvelun toteuttamiseksi. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietojasi voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietojasi käsitellään aina luottamuksellisina. 

Miten suojaamme tietosi? 

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojesi käsittely on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihisi pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojesi käsittelyyn osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin yksityisyydensuojastasi.

Solo Health Oy tiedotus- ja markkinointirekisteri 

Laatimis- tai muutosajankohta: 13.5.2024

1. Rekisterinpitäjä 

Solo Health Oy

Y-tunnus: 3085392-8 

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki 

2. Tietosuoja-asioista vastaava 

tietosuoja@solohealth.fi 

3. Rekisterin nimi 

Solo Health Oy:n tiedotus- ja markkinointirekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

– henkilön asiakas- tai työntekijäsuhde StaffPoint-konserniin 

– henkilön suostumus (esimerkiksi yhteydenotto verkkopalvelun, puhelimen tai sähköpostin kautta) 

– Solo Healthin oikeutettuun etuun tarjota palveluitaan yritysten yhteyshenkilöille, joiden yhteystiedot ovat saatavilla julkisesti olevista tietolähteistä tai yhteystiedot ovat saatavilla henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta yrityksiltä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Solo Health -konserniin liittyvän tiedon informointi sekä palveluiden markkinointi konsernin uutiskirjeen tai kohdennettujen markkinointikampanjoiden muodossa. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisteröityjen ryhmät 

Solo Health-konsernin asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, Solo Healthin työntekijät ja työnhakijat sekä Solo Healthilta sähköisesti markkinointiviestejä tilanneet henkilöt. 

6. Rekisterin tietosisältö – henkilötietoryhmät 

Solo Health-konsernin tiedotus- ja markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) 
  • www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa 
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Solo Health voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisin osin konserniyhtiöiden välillä.

  1. Solo Health käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Alihankkijat toimivat Solo Healthin järjestelmä- ja palvelutoimittajina. Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, jossa on käsittelyn ehtojen lisäksi sitouduttu salassapitovelvollisuuteen.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään rekisterissä tarpeellisen ajan tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. 

Rekisterinpitäjä tuhoaa suostumuksen peruuttamisen tai säilytysajan päättymisen jälkeen kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta. 

10. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Oikeus saada pääsy tietoihin – tarkastusoikeus

– Sähköisesti, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt ja mikäli se on tietoturvallisesti mahdollista.

– Tai järjestää tilaisuuden tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin jossakin Rekisterinpitäjän toimipaikoista

Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä StaffPoint-konsernin tietosuojaan, sähköpostiosoite tietosuoja@solohealth.fi 

Mikäli Rekisteröity haluaa tarkastaa henkilötietonsa tai saada muuta tietoa omiin tietoihinsa kohdistuvasta käsittelystä, tulee Rekisteröidyn todistaa henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä, joko esittämällä virallinen henkilöllisyystodistus jossakin Solo Healthin toimipisteessä tai erikseen sovittaessa vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn on lisäksi todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. Rekisterinpitäjä toimittaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn pyytämät tiedot: 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa. 

11. Suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn koska tahansa. 

Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa suostumuksensa tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseksi käyttämällä kanavakohtaista peruutustoimintoa tai lähettämällä pyynnön tietojen poistamisesta rekisterinpitäjälle. 

Suostumuksen peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä ei enää käsittele rekisteröidyn tietoja rekisterissään. 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvovalle viranomaiselle. 

13. Tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan CRM-järjestelmästämme (olemassa olevat tai potentiaaliset, meihin yhteydessä olleet asiakkaat) tai henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilaisuuksista ja tapahtumista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Lisäksi Henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista lähteistä tai henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta yrityksiltä. 

14. Automaattinen päätöksenteko mukaan lukien profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

15. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.