Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste / informointiasiakirja EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679

Tiivistelmä

Tässä tiivistelmässä kerromme Sinulle, miten Solo Health käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot käsittelytoimista löydät alla olevasta asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittely Solo Healthissa perustuu asiakassuhteeseen. Olet yhteyshenkilönä asiakkuuden hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa tai olet ottanut yhteyttä Solo Healthin viestintäkanavien kautta ja ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksesi meitä kohtaan.

Mitä tietoja keräämme sinusta?

Keräämme Sinusta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia Solo Healthin ja Sinun välisessä yhteydenpidossa liittyen yhteistyöhömme tai potentiaaliseen yhteistyöhömme sekä tietoja, joita tarvitsemme asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Näitä tietoja ovat sähköpostiosoitteesi, nimesi, asemasi yrityksessä sekä antamasi palaute tuottamastamme palvelusta. Lisäksi tallennamme ilmoittamasi markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot. Emme käsittele tietojasi muihin kuin näihin tarkoituksiin.

Mistä saamme tietojasi?

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu Sinulta tai yritykseltä, jossa olet työskennellyt asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana. Käsittelemme tietojasi ainoastaan asiakassuhteen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme.

Mihin luovutamme tietojasi?

Luovutamme tietojasi ainoastaan tarvittaessa ja tarpeellisin osin konserniyhtiöidemme välillä. Yrityksemme palveluiden markkinointia varten pyydämme Sinulta erillisen suostumuksen yhteystietojesi käyttöön. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietojasi voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietojasi käsitellään aina luottamuksellisina.

Miten suojaamme tietosi?

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojesi käsittely on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihisi pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojesi käsittelyyn osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin yksityisyydensuojastasi.

Solo Health Oy asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Solo Health Oy ja sen tytäryhtiöt Y-tunnus: 3085392-8 Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki

Tietosuoja-asioista vastaava

tietosuoja@solohealth.fi

Rekisterin nimi

Solo Health Oy:n ja sen tytäryhtiöiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja siihen liittyvien osapuolten velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseen; kuten asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, laskutukseen ja kehittämiseen.

Rekisteröityjen ryhmät

Solo Health Oy:n asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt

Rekisterin tietosisältö – henkilötietoryhmät

  • Asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Asiakkaan yhteyshenkilön antama palaute palvelusta
  • Asiakkaan yhteyshenkilöä koskevat markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot o Asiakassuhdetta koskevat tiedot: Asiakkaan nimi, y-tunnus, osoitetiedot, tilaus- ja laskutustiedot, tapaamisiin liittyvät tiedot sekä muut asiakkuuteen mahdollisesti liittyvät tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

  • Solo Health voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisin osin konserniyhtiöidensä välillä.
  • Solo Health ei luovuta asiakkaan yhteyshenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä suostumusta
  • Solo Health käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Alihankkijat toimivat Solo Healthille järjestelmä- ja palvelutoimittajina. Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, jossa on käsittelyn ehtojen lisäksi sitouduttu salassapitovelvollisuuteen.

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen voimassaoloajan tai niin pitkään kuin liiketoiminnan kannalta on tarpeellista. Rekisterinpitäjä tuhoaa säilytysajan päättymisen jälkeen kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Solo Health Oy:n tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin – tarkastusoikeus Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä toimittaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn pyytämät tiedot: – Sähköisesti, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt ja mikäli se on tietoturvallisesti mahdollista. – Tai järjestää tilaisuuden tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin jossakin Rekisterinpitäjän toimipaikoista.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvovalle viranomaiselle.

Tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen luomisen yhteydessä ja sen aikana.

Automaattinen päätöksenteko mukaan lukien profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Solo Health huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tietojen käsittely vaatii käyttäjältä vähintään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Solo Health vastaa siitä, että rekisteröityjen henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.

Henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä on annettu erillinen ohjeistus Solo Healthin henkilöstölle. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattavat salassapitovelvollisuutta.